Vedtægter for foreningen Mediesundhed for børn og unge

§ 1 Grundlag og navn

 1. Foreningens navn er Mediesundhed for børn og unge (herefter Mediesundhed).
 2. Foreningen er stiftet december 2000 under navnet Pornofrit Miljø og siden 2013 Porno & Samfund.
 3. Mediesundhed er en privat, non-profit og almennyttig forening, der arbejder for at skabe og understøtte samarbejder og initiativer, der praktisk gavner børn, unge, forældre og samfund jf. § 2.
 4. Foreningen er uden partipolitisk, ideologisk eller religiøs tilknytning.   
 5. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Region Hovedstaden.

§ 2 Formål

Mediesundhed er en privat, non-profit og almennyttig forening. Foreningen arbejder for, at:

 1. færre børn og unge bliver negativt påvirket eller afhængige af at se seksuelt materiale. Som ex. på materialer såvel analogt som digitalt kan nævnes film, sociale medier, pornosider, gaming og computerspil.
 2. indsamle viden via forskning og undersøgelser som grundlag for rådgivning til voksne, der skal styrke børn og unges trivsel og relationer i en digital og seksualiseret verden.
 3. fremme en kulturforandring, der understøtter, udvikler og styrker sunde og afbalancerede relationer mellem mennesker, medier og digitale platforme.

Giver foreningens betalende aktiviteter overskud, geninvesteres de i udviklingen af foreningen og dens formål.

§ 3 Medlemskab

 1. Organisationer, institutioner og enkeltpersoner, som kan støtte Mediesundheds formål og virke, kan blive medlemmer. Alle medlemmer repræsenterer hver én stemme på generalforsamlingen.
 2. Medlemskab opnås fra den dag Mediesundhed har registreret indbetalt kontingent.  Kontingent- og dermed medlemsperioden løber i 365 dage efter betaling.
 3. Ophør af medlemskab kan ske til hver en tid. Der kan ikke tilbagebetales kontingent.
 4. Bestyrelsen kan, hvis 3/4 af bestyrelsen stemmer for, eksludere medlemmer, som skønnes at modarbejde foreningens formål og virke.

§ 4 Kontingent

 1. Kontingent for personligt medlemskab vedtages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette nye medlemskaber og dertilhørende kontingentsatser med henblik på at kunne tilbyde forskellige medlemsfordele og aktiviteter til forskellige målgrupper, herunder virksomheder, til ansatte i virksomheder, særlige faggrupper, aldersbestemt og lignende.
 3. Bestyrelsen kan til enhver tid standse en medlemskabstype og tilpasse vilkår og fordele med øjeblikkelig virkning for alle fremtidige optag af den givne medlemskabstype.
 4. Ved indmeldelse betales gældende kontingent for det kommende år.
 5. Opkrævning af kommende års kontingent sker automatisk på samme dato som indmeldelse.

§ 5 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen udgøres af alle medlemmer, som har betalt kontingent, for et aktivt medlemskab.
 2. Generalforsamlingen er Mediesundheds øverste organ.
 3. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver, som har betalt kontingent.
 4. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj.
 5. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 14 dages varsel til medlemmerne via e-mail.

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

 • Valg af møde dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
 • Debat om foreningens fremtidige arbejde og strategiske prioriteringer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Vedtagelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af intern revisor
 • Eventuelt
 1. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes via info@mediesundhed.dk senest 10 dage inden generalforsamlingen.
 2. Stemmeafgivelse sker ved personligt eller digitalt fremmøde. Afstemning (bortset fra forslag om vedtægtsændringer) afgøres ved simpelt flertal blandt de stemmeberettigede fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
 3. Valg af personer foregår ved hemmelig afstemning. Det samme er tilfældet ved øvrige afstemninger, såfremt mindst én af de stemmeberettigede anmoder om det.
 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vilkår som en ordinær generalforsamling, såfremt (i) formanden, (ii) 3/4 af bestyrelsen eller (iii) mindst halvdelen af medlemmerne indstiller til det.

§ 6 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
 2. Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, og kan herefter genopstille, såfremt bestyrelsen indstiller bestyrelsesmedlemmet til genvalg. Da det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år, kan det ved nyvalg blive nødvendigt at justere valgperioden til ét år. Såfremt en justering er nødvendig, vil den/de kandidat(er) med færrest stemmer være valgt for en etårig periode.
 4. Generalforsamlingen vælger en første og en anden suppleant til bestyrelsen. Disse vælges for ét år. Bestyrelsen vurderer, om suppleanter skal indkaldes ved bestyrelsesmedlemmers længerevarende fravær.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.
 6. Til behandling af særlige spørgsmål eller områder kan bestyrelsen nedsætte udvalg m.v.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 medlemmers tilstedeværelse ved 5 mands bestyrelse og 5 medlemmers tilstedeværelse ved 7 mands bestyrelse. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 8. Kun bestyrelsesmedlemmer, der deltager i mødet, kan stemme.
 9. Bestyrelsen afholder fysiske eller digitalt understøttede bestyrelsesmøder efter behov.
 10. Bestyrelsen kan invitere kompetencepersoner (herunder ansatte) til at deltage i bestyrelsesmøderne.
 11. Bestyrelsen godkender ansættelsen af Sekretariatslederen på indstilling fra formanden, som også fastsætter Sekretariatslederens arbejdsbeskrivelse. Sekretariatslederen deltager i bestyrelsesmøderne med taleret.
 12. Formanden er chef for alle ansatte.

§ 7 Tegning af foreningen

 1. Mediesundhed tegnes af (a) Formanden og Sekretariatslederen eller (b) Formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.
 2. Sekretariatslederen kan forpligte Mediesundhed alene, dog kun som led i foreningens daglige drift og op til en beløbsgrænse på kr. 5.000. Efter aftale med bestyrelsen kan der meddeles fuldmagt til andre ansatte.
 3. Bestyrelsens formand har ansvaret for Mediesundheds daglige ledelse og kan videregive ledelsesmandat til Sekretariatslederen, andre ansatte eller frivillige.

§ 8 Regnskab og revision

 1. Mediesundheds regnskabsår følger kalenderåret.
 2. Mediesundheds regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt intern revisor.
 3. For Mediesundheds forpligtelse hæfter alene foreningen med sin formue.

§ 9 Vedtægtsændringer

 1. Ændring af Mediesundheds vedtægter kan vedtages på generalforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt der ikke kan opnås flertal på 2/3 af de fremmødte, bortfalder forslaget.
 2. Forslag til ændring af vedtægterne skal være fremsendt til Mediesundheds sekretariat senest 10 dage før afholdelse af en generalforsamling.
 3. Ændringsforslag til vedtægterne offentliggøres senest 7 dage inden generalforsamlingen til medlemmerne.
 4. Der kan gives fuldmagter til afstemninger, der er varslet på forhånd.
 5. Ved behov for ændring af vedtægter ud over ordinær generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel sammen med ændringsforslag, der vil blive behandlet jf. § 9 stk. 1.

§ 10 Opløsning af foreningen

 1. Mediesundhed kan opløses, hvis det vedtages ved skriftlig afstemning på to på hinanden følgende ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamlinger indkaldt med 14 dages mellemrum og med 3/4 af de afgivne stemmer.
 2. Ved opløsning af foreningen skal formuen anvendes til aktiviteter inden for foreningens formål.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 27. maj 2019

Bestyrelse

Heidi Als Ringheim: Formand siden 2008 

Tanja Glückstadt Heien: Næstformand

Helle Bernskov: Bestyrelsesmedlem

Nicolei Krebs: Bestyrelsesmedlem

Sanne Westergaard: Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Hvistendahl: Bestyrelsesmedlem og Intern revisor

Scroll to Top

Brug for hjælp
Kontakt os, hvis du oplever bekymrende adfærd hos børn og unge i enten hjem, institution, skole eller på ungdomsuddannelse, der kan relateres til deres brug af digitale medier eller færden på digitale platforme – og som er af seksuel karakter.

Kontakt os og få personlig rådgivning

Onsdage kl. 15 – 17

Udenfor vores gratis telefoniske rådgivningstid, kan du vælge at sende en besked

Det digitale univers står åben for enhver

Få guiden tilsendt som pdf: “Beskyt børn mod online pornografi”

*Du skrives samtidig op til at modtage mails med viden, rådgivning og tilbud. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Dine personoplysninger behandles efter gældende
persondatalov jf. vores Privatlivspolitik.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.